Posebno varstvo otrok in mladostnikov


Ukrepi za zaščito otrok


Center ima na razpolago naslednje ukrepe: pisna opozorila, napotitev staršev v obravnavo, odvzem otroka, oddaja otroka v zavod, prijava kaznivega dejanja.


Rejništvo


Rejništvo pomeni izvajanje družbene skrbi za otroke, ki začasno ne morejo prebivati pri svojih starših ali so brez staršev.

Izvaja se v skladu z zakonom o rejniški dejavnosti in pravilnikom o pogojih in postopkih.


Posvojitev


Posvojitve se izvajajo v okviru strokovnih timov (psiholog, socialni delavec) in s kandidati za posvojitelje.


Skrbništvo


Mladoletni osebi, ki nima staršev ali za katero starši ne skrbijo, Center postavi skrbnika z namenom, da se zavarujejo njene pravice in koristi ter zagotovi varstvo, vzgoja in oskrba. Možna je tudi postavitev skrbnika za posebne primere, kadar pride med otrokom in starši do navzkrižja interesov (dedovanje, odtujitev ali obremenitev otrokovega premoženja ipd).


Otroci in mladostniki z vedenjskimi in osebnostnimi težavami


Socialna obravnava in pomoč otrokom in mladoletnikom se izvaja izven sodnega postopka, v predkazenskem postopku, kazenskem postopku in postopku o prekršku. Izvajajo se vzgojni ukrepi po sodnih sklepih: namestitev mladoletnika v vzgojni zavod, zavod za usposabljanje, prevzgojni dom, mladoletniški zapor, poravnava z oškodovancem, delo mladoletnika v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti ter nadzorstvo organa socialnega varstva. Zajeta je tudi obravnava otrok in mladoletnikov zaradi beganja od doma in zasvojenosti.