Varstvo odraslih


Varstvo odraslih predstavlja ukrepe in storitve posameznikom, skupinam odraslih in starejših uporabnikov.


Obravnava storilcev kaznivih dejanj


V kriznih situacijah mnogi izgubljajo sposobnost integriranja razdiralnih impulzov, rezultat tega pa je lahko tudi povečanje števila kaznivih dejanj.


Skrbništvo odraslih oseb


Center postavi skrbika osebi, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost. Skrbništvo se uresničuje z oskrbo, zdravljenjem in usposabljanjem za samostojno življenje ter zavarovanjem premoženjskih in drugih pravic varovanca.


Pravica do izbire družinskega pomočnika


Pravico do izbire družinskega pomočnika lahko uveljavlja polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb in sicer:
  1. če je zanjo pred uveljavljanjem pravice do izbire družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljen dohodek,
  2.  če je oseba invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, ali
  3. če komisija v skladu z zakonom in Pravilnikom o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ki jo lahko nudi družinski pomočnik.

Vlogo družinskega pomočnika v večini primerov prevzemajo starši. V skladu z določbami zakona spremljamo in nadzorujemo zagotavljanje ustrezne pomoči.


Pravica gluhe osebe do tolmača


Gluha oseba lahko uveljavlja pravico do zagotavljanja tolmača za slovenski znakovni jezik ter s tem pravico do informiranja v njej prilagojenih tehnikah in enakopravno vključevanje v življenjsko in delovno okolje.


Obravnava starejših oseb zaradi oskrbe v zavodu


Delovanje Centra na področju socialnega varstva starejših temelji na vedenju, da je kakovost tretjega življenjskega obdobja možna le z razvijanjem neformalnih socialnih mrež v lokalni skupnosti, ki obnavljajo solidarnost med ljudmi. Gre za udejanjanje različnih oblik medgeneracijske solidarnosti. Opiramo se na dognanja sodobne gerontologije in razvijamo ter koordiniramo alternativne oblike skrbi za starejše. Ti naj bi ostali čim dlje v okolju, kjer so preživeli zaposlitveno obdobje svojega življenja. Vključitev v institucionalno varstvo ostaja izbira le v primerih, ko je starost kombinirana z večjimi zdravstvenimi težavami, ki onemogočajo relativno samostojno življenje.

Za oskrbovance, ki nimajo dovolj lastnih sredstev, stroške oskrbe v domovih za starejše in v posebnih socialno varstvenih zavodih deloma poravnavajo pristojne občine, vključitev v varstveno delovne centre pa se deloma krije iz republiških sredstev.

Pravico do pomoči v obliki plačila oz. doplačila stroškov oskrbe v tuji družini ali zavodu imajo upravičenci, ki si sami ne morejo na drug primeren način zagotoviti socialne varnosti in izpolnjujejo z zakonom določene pogoje.


Obravnava oseb s težavami


V najslabšem položaju so osebe s težavami v duševnem zdravju, ki ne morejo pridobiti statusa invalida, večina pa jih je brez zaposlitve in so odvisni od denarnih pomoči in pomoči staršev. Omogočamo jim storitev Osebne pomoči v obliki svetovanja.

Posebna skupina uporabnikov so brezdomci, ki so zaradi objektivnih ali subjektivnih okoliščin izbrali za okolico poseben način življenja.

Za uporabnike s težavami, povezanimi z zasvojenostjo, v lokalnem okolju trenutno obstaja možnost vključitve v metadonski program pri Zdravstvenem domu Velenje.

Varne hiše in materinski domovi predstavljajo začasno rešitev, ki omogoča trpinčenim ženskam, da se ojačajo, se zavedo svojih pravic in možnosti in si začrtajo pot, ki jo zmorejo.


Pravna pomoč občanom pri uveljavljanju pravic po drugi zakonodaji


V skladu z veljavno zakonodajo in javnimi pooblastili izvajamo postopke in pripravljamo mnenja, potrdila oz. priporočila občanom, ki za uveljavitev določene pravice potrebujejo dokument ali podatek iz zbirk dokumentarnega gradiva našega Centra.