Obvestila

 
 
Datum objave: 07.08.2017

Od 1. avgusta višji nekateri socialni transferji

S 1. avgustom se zvišuje denarna socialna pomoč (redna in izredna), zvišujeta se pogrebnina in posmrtnina in varstveni dodatek. Osnovni znesek mini ...





 
Datum objave: 07.08.2017

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delod ...



 

Poslanstvo CSD Velenje:

 • odzivamo se na stiske ljudi
 • pomagamo ljudem, da si sami pomagajo
 • zagotavljanje osebnega in strokovnega razvoja zaposlenih
 • smo nosilec razvoja socialne dejavnosti na lokalni ravni
 • smo povezovalec med partnerji na lokalnem nivoju
 • človek s svojimi potrebami je središče naših prizadevanj
 • ljudi opremljamo z informacijami o njihovih pravicah in možnostih

Vizija CSD Velenja:


Slediti nalogam, ki nam jih je zaupala država, da pomagamo ljudem v stiski do izhoda, na najbolj učinkovit, pravičen način, ki naj bo prijazen za uporabnika in odprt za predloge izboljšav.


CSD Velenje vodi in zastopa


direktorica Valerija Kidrič, univ.dipl.socialna delavka


Vrednote katerim CSD Velenje sledi:

 • dolžnost pomagati v stiski
 • spoštovanje in cenjenost razlik in različnosti
 • samoodločanje posameznika
 • solidarnost
 • preseganje krivic, ki se dogajajo ljudem

Organ upravljanja je Svet CSD


Svet CSD Velenje sestavlja 7 članov: 4 predstavniki ustanovitelja - države: mag. Andrejka Mevc, Helena Imperl, Lucija Venta, Irena Weber, 2 predstavnika delavcev: Darja Regvat, Darinka Špacapan in 1 predstavnik lokalne skupnosti: Drago Kolar. Mandat traja 4 leta.
Predsednik Sveta CSD je Drago Kolar, podpredsednica Sveta CSD Velenje pa je Darja Regvat.


Center za socialno delo Velenje je javni zavod, ki opravlja socialno varstvene dejavnosti na območju Upravne enote Velenje za tri občine in sicer:


Dejavnosti centra so:

 • izvrševanje javnih pooblastil,
 • storitve socialne preventive,
 • storitve prve socialne pomoči,
 • storitve pomoči družini za dom,
 • storitve osebne pomoči.

Druge socialne dejavnosti oz. programi:

 • socialna oskrba na domu,
 • program dnevnega centra Velenje.