POMOČ DRUŽINI NA DOMU


Center za socialno delo Velenje je na območju Upravne enote Velenje za uporabnike Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki (v nadaljevanju uporabniki) razvil in od oktobra leta 1992 dalje izvaja socialno varstveno storitev pomoč družini na domu. Storitev vsebuje socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Upravičenci do socialne oskrbe na domu za kvalitetno bivanje v svojem domačem okolju zaradi invalidnosti, starosti in bolezni potrebujejo občasno organizirano pomoč, ki jim omogoča ohranjanje zadovoljivega duševnega in telesnega počutja. Tako organizirana pomoč na domu lahko upravičencu začasno ali trajno nadomesti institucionalno varstvo. Z izvajanjem pomoči na domu upravičencem omogočamo ustrezno obliko pomoči v njihovem bivalnem okolju in tako posredno vplivamo na izboljšanje kvalitete življenja ljudi v starejših letih.

Pomoč družini na domu je storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne ali druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organiziranja praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Socialna oskrba na domu je pomembna oblika pomoči v bivalnem okolju, ki bistveno prispeva k izboljšanju kvalitete življenja najbolj ranljivih skupin prebivalstva, zlasti starejših in invalidnih oseb.

Upravičenci socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno prebivališče v lokalnih skupnostih, ki so v krajevni pristojnosti Centra, imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.


Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:

  • osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje;
  • osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu;
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
  • kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so - po oceni Centra za socialno delo - brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje;
  • hudo bolan otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem razvoju ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Center izvaja v okviru socialne oskrbe v bivalnem okolju:

  • gospodinjsko pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka hrane, nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje porabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega prostora z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora),
  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju/slačenju, pomoč pri umivanju/kopanju, pomoč pri hranjenju, pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje, nega in čiščenje osebnih ortopedskih pripomočkov),
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, priprava na institucionalno varstvo).

Cena za uporabnika pomoči na domu na uro opravljene storitve je od 01.06.2017 v MO Velenje ob delovnikih od 0,85 EUR do 8,48 EUR (odvisna od neto dohodka na družinskega člana v preteklem letu), v občini Šmartno ob Paki znaša cena te storitve od 01.06.2017 od 3,00 EUR do 8,48 EUR na uro, v občini Šoštanj pa znaša cena na uro opravljene storitve od 01.07.2017 ob delovnikih od 3,27 EUR do 8,48 EUR  za uporabnike storitve.

V skladu z uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev lahko uporabniki storitev vložijo zahtevke za oprostitev plačila pomoči na domu.

Vedno bolj se uveljavlja prepričanje, da naj star človek živi čim dlje v svojem domačem okolju, saj se mu tako omogoči, da ohranja samostojnost in zasebnost, navade, dnevno rutino in vse tisto, kar mu pomeni dom in mu zagotavlja varnost v vsakdanjem življenju.

Pomoč na domu je na območju Upravne enote Velenje doživela zelo nagel in uspešen razvoj, ko je iz javnih del prerasla v temeljno socialno varstveno storitev za stare ljudi v njihovem domačem okolju. Glede na visok delež starih ljudi in povprečno starost nad 80 let naših uporabnikov pomoči na domu, pa bo v prihodnje potrebna organizacijska povezava naše storitve in drugih programov, ki pomagajo starim ljudem v domačem okolju, pa naj živijo sami ali v družini.

Zelo pa cenimo in spoštujemo posluh vseh treh občin v našem lokalnem okolju, ki so z višjimi subvencijami k cenami storitev pripomogle k zelo dostopni ceni pomoči na domu za uporabnika in na ta način podale neprecenljiv prispevek h kakovosti življenja naših uporabnikov v domačem bivalnem okolju.

Tovrstna oskrba je namenjena osebam, ki z občasno organizirano pomočjo še zmorejo ohraniti zadovljivo duševno in telesno počutje. Obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.